UG.CAO.00134

From Aeroscan Service
Jump to: navigation, search

Даний переклад є неофіційною україномовною інтерпретацією офіційного документу і призначений для загального користування.

Якщо Ви знайшли помилку в тексті або маєте пропозиції щодо перекладу, виділіть текст курсором і натисніть Ctrl + Q.

Зробіть свій внесок у загальну справу!

Сторінки: неперекладені, перекладені (нерецензовані), рецензовані.

Станом на 25.03.2015 виконано переклад 18 з 18 сторінок (100%).

Станом на 19.04.2015 виконано рецензування 0 з 18 сторінок (0%).

English (Original Text) Українською
EASA Logo.png
European Aviation Safety Agency User Guide
Foreign Part 145 approvals
Aircraft Line Maintenance
Doc # UG.CAO.00134-001
Approval Date  13/11/2013
Foreign Part 145 approvals
Aircraft Line Maintenance

UG.CAO.00134-001


Name Validation Date
Prepared by: Marc GRAGNOLI Validated 11/11/2013
Verified by: Karl SPECHT Validated 11/11/2013
Reviewed by: Dominique PERRON Validated 12/11/2013
Approved by: Wilfried SCHULZE Validated 13/11/2013


© European Aviation Safety Agency. All rights reserved.
Proprietary document. Copies are not controlled. Confirm revision status through the EASA-Internet/Intranet.

EASA Logo.png
Європейське Агентство з авіаційної безпеки Керівництво користувача
Схвалення іноземних організацій за Part 145
Лінійне ТО ПС
№ док. UG.CAO.00134-001
Дата схвалення  13/11/2013
Схвалення іноземних організацій за Part 145
Лінійне ТО ПС

UG.CAO.00134-001


Ім’я та прізвище Підтвердження Дата
Підготував: Marc GRAGNOLI Підтверджено 11/11/2013
Перевірив: Karl SPECHT Підтверджено 11/11/2013
Розглянув: Dominique PERRON Підтверджено 12/11/2013
Схвалив: Wilfried SCHULZE Підтверджено 13/11/2013


© Європейське Агентство з авіаційної безпеки. Всі права захищені.
Документ захищений правом власності. Копії не контролюються. Підтвердіть статус ревізії через Internet або внутрішню мережу EASA.

Page 1 of 18 Сторінка 1 з 18

English (Original Text) Українською
DOCUMENT CONTROL SHEET
Process Area Organisation approval
Main Process Continuing Airworthiness Organisation Approval
Scenario Foreign Part 145 approval
Process All
Main Process Owner Karl SPECHT

Reference documents
a) Contextual documents
Commission Regulation (EC) 2042/2003 - Commission Regulation (EC) of 20 November 2003 laying down implementing rules for the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Commission Regulation (EC) 593/2007 - Regulation of 31 May 2007 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency Regulation (OJ L140, 01.06.2007)

EASA/FAA Maintenance Annex Guidance (MAG)

EASA/TCCA Maintenance Annex Guidance (MAG)

ED Decision 2003/19/RM - On AMC and GM to Commission Regulation (EC) 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

MB decision 01-2011 - On guidelines for allocation of certification tasks to national aviation authorities and qualified entities.

Regulation (EC) 216/2008 - Regulation of European Parliament and of Council of 20 Feb. 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC)1592/2002 and Directive 2004/36/EC

b) Internal documents
Applicable document are listed in the form “FO.CAO.00136-XXX - Foreign Part 145 approvals – Documentation Index”.

Log of issues
Issue Issue date Change description
001 13/11/2013 First issue. This document is aimed to provide the applicant with guidance material supporting the application/approval, and as such has been reviewed by Rulemaking Product Support Continuing Airworthiness Section (R.4.2).

КОНТРОЛЬНИЙ АРКУШ ДОКУМЕНТА
Галузь процесу Схвалення організації
Головний процес Схвалення організації з підтримання льотної придатності
Сценарій Схвалення іноземних організацій за Part 145
Процес Всі
Відповідальний за гол. пр. Karl SPECHT

Посилання на документи
a) Контекстні документи
Commission Regulation (EC) 2042/2003 - Commission Regulation (EC) of 20 November 2003 laying down implementing rules for the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Commission Regulation (EC) 593/2007 - Regulation of 31 May 2007 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency Regulation (OJ L140, 01.06.2007)

EASA/FAA Maintenance Annex Guidance (MAG)

EASA/TCCA Maintenance Annex Guidance (MAG)

ED Decision 2003/19/RM - On AMC and GM to Commission Regulation (EC) 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

MB decision 01-2011 - On guidelines for allocation of certification tasks to national aviation authorities and qualified entities.

Regulation (EC) 216/2008 - Regulation of European Parliament and of Council of 20 Feb. 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC)1592/2002 and Directive 2004/36/EC

b) Внутрішні документи
Застосовані документи наведені у формі “FO.CAO.00136-XXX - Foreign Part 145 approvals – Documentation Index”.

Реєстр видань
Видання Дата видання Опис зміни
001 13/11/2013 Первинне видання. Цей документ призначений для забезпечення заявника допоміжним керівним матеріалом для підготовки заявки/отримання схвалення та розглянутий Відділом з нормотворчої діяльності у сфері технічної підтримки льотної придатності (R.4.2).

Page 2 of 18 Сторінка 2 з 18

English (Original Text) Українською


0. Introduction.0. Вступ


Page 3 of 18 Сторінка 3 з 18

English (Original Text) Українською

0.1. Table of Contents.

0. Introduction.....3

0.1. Table of Contents.....4
0.2. Definitions and Abbreviations.....5
0.3. Scope and applicability.....6
0.4. Purpose.....6
0.5. Associated instructions.....6
0.6. Communication.....6

1. Privileges and Limitations of Line Maintenance.....7

1.1. Definition of Aircraft Line Maintenance Scope of Work.....8
1.2. Organisation responsibilities.....8
1.3. When to Assess the Maintenance Activity.....8
1.4. Assessment of the intended scope of work (initial/change of approval).....9
1.5. Example of maintenance activity considered to be Base Maintenance.....10
1.6. Assessment of maintenance task by an already Approved Organisation.....11

2. Maintenance Away from the Approved Location(s) as per 145.A.75.(c).....12

2.1. Definition and Applicability.....13
2.2. Condition to be Specified in the Exposition.....14
2.2.1. Support an unserviceable aircraft.....14
2.2.2. Occasional Line Maintenance.....14

3. Line station without a permanent cat. B2 staff.....16
4. Records.....18

0.1. Зміст

0. Вступ.....3

0.1. Зміст.....4
0.2. Визначення та скорочення.....5
0.3. Сфера застосування.....6
0.4. Призначення.....6
0.5. Пов’язані інструкції.....6
0.6. Зв’язок.....6

1. Привілеї та обмеження лінійного ТО.....7

1.1. Визначення обсягу робіт лінійного ТО ПС.....8
1.2. Обов’язки організації.....8
1.3. Коли проводиться оцінка діяльності з ТО.....8
1.4. Оцінка очікуваного обсягу робіт (при первинному схваленні/зміні меж схвалення).....9
1.5. Приклади робіт, які розглядаються як базове ТО.....10
1.6. Оцінка завдання з ТО вже схваленою організацією.....11

2. ТО за межами схвалених баз згідно 145.A.75.(c).....12

2.1. Визначення та застосовність.....13
2.2. Умова, яка має бути зазначена в МОЕ.....14
2.2.1. Підтримка ПС, непридатного до експлуатації.....14
2.2.2. Разове (нерегулярне) лінійне ТО.....14

3. Лінійна станція без постійного персоналу категорії B2.....16
4. Записи.....18

Page 4 of 18 Сторінка 4 з 18

English (Original Text) Українською

0.2. Definitions and Abbreviations.

Abbreviations
A&P APPLICATIONS AND PROCUREMENTS SERVICES
AMC ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE
AMO APPROVED MAINTENANCE ORGANISATION
AOG AIRCRAFT ON GROUND
CAA CIVIL AVIATION AUTHORITY
CAMO CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION
CAMOC CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT OVERSIGHT COORDINATOR
CAN145 CANADIAN PART 145
CAOM CONTINUING AIRWORTHINESS ORGANISATIONS MANAGER
CAO CONTINUING AIRWORTHINESS ORGANISATION
CAP CORRECTIVE ACTION PLAN
C/S CERTIFYING STAFF
CC/S COMPONENT CERTIFYING STAFF
EASA EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY
EU EUROPEAN UNION
F145 FOREIGN PART 145
F147 FOREIGN PART 147
FAA FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
GM EASA GUIDANCE MATERIAL
IORS INTERNAL OCCURENCE REPROTING SYSTEM
MOA MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL
MOAP MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL PROCEDURES
MOC MAINTENANCE OVERSIGHT COORDINATOR
MOE MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION
MOR MANDATORY OCCURRENCE REPORTING
MTOA MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION APPROVAL
MTOAP MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION APPROVAL PROCEDURES
MTOC MAINTENANCE TRAINING OVERSIGHT COORDINATOR
MTOE MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION
NAA NATIONAL AIRWORTHINESS AUTHORITY
PPB PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS
QE QUALIFIED ENTITY
SIS SAMPLING INSPECTION SYSTEM
TCCA TRANSPORT CANADA CIVIL AVIATION
US145 US PART 145
WG WORKING GROUP
WH WORKING HOURS
WHOC WORKING HOURS EASA OVERSIGHT COORDINATOR

0.2. Визначення та скорочення

Abbreviations
A&P ЗАЯВКИ ТА ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ
AMC ПРИЙНЯТНІ МЕТОДИ ВІДПОВІДНОСТІ
AMO СХВАЛЕНА ОРГАНІЗАЦІЯ З ТО
AOG ПОВІТРЯНЕ СУДНО НА ЗЕМЛІ
CAA УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
CAMO ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
CAMOC КООРДИНАТОР З НАГЛЯДУ ЗА CAMO
CAN145 КАНАДСЬКІ PART 145
CAOM КЕРІВНИК ОРГАНІЗАЦІЇ CAO
CAO ОРГАНІЗАЦІЯ З ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
CAP ПЛАН КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ
C/S ПЕРСОНАЛ, ЯКИЙ ЗАСВІДЧУЄ ТО
CC/S ПЕРСОНАЛ, ЯКИЙ ЗАСВІДЧУЄ ТО КОМПОНЕНТІВ
EASA ЄВРОПЕЙСЬКЕ АГЕНТСТВО З АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
EU ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
F145 ІНОЗЕМНЕ СХВАЛЕННЯ ЗА PART 145
F147 ІНОЗЕМНЕ СХВАЛЕННЯ ЗА PART 147
FAA ФЕДЕРАЛЬНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ США
GM КЕРІВНІ МАТЕРІАЛИ EASA
IORS ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПОДІЇ
MOA СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
MOAP ПРОЦЕДУРИ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТО
MOC КООРДИНАТОР З НАГЛЯДУ ЗА ТО
MOE КЕРІВНИЦТВО З ТО
MOR ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДІЮ
MTOA СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ [ПЕРСОНАЛУ] ДО ТО
MTOAP ПРОЦЕДУРИ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ [ПЕРСОНАЛУ] ДО ТО
MTOC КООРДИНАТОР З НАГЛЯДУ ЗА ПІДГОТОВКОЮ [ПЕРСОНАЛУ] ДО ТО
MTOE КЕРІВНИЦТВО З ПІДГОТОВКИ [ПЕРСОНАЛУ] ДО ТО
NAA НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ З ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
PPB ОСНОВНЕ МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ
QE КВАЛІФІКОВАНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ОСОБА)
SIS СИСТЕМА ВИБІРКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ
TCCA ДИРЕКЦІЯ З ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ КАНАДИ
US145 ПРАВИЛА СХВАЛЕННЯ ЗА PART 145 США
WG РОБОЧА ГРУПА
WH РОБОЧІ ГОДИНИ
WHOC КООРДИНАТОР EASA З НАГЛЯДУ ЗА РОБОЧИМИ ГОДИНАМИ
Page 5 of 18 Сторінка 5 з 18

English (Original Text) Українською

0.3. Scope and applicability

This user guide is applicable to EASA Part 145 organisations having their principal place of business located outside the EU Member States, the USA and Canada (hereinafter referred to as “Foreign Part 145 organisations”).

EASA is the Competent Authority for the maintenance organisations as established by Part 145.1 “General” and therefore responsible for the final approval of those Organisations. EASA has also established procedures detailing how EASA Part 145 application and approval are managed.

This user guide is complementary to the requirements of Implementing Rule - Regulation EU 2042/2003 Annex II, Part-145 “as amended” and does not supersede or replace the information defined within that document.

This User Guide comes into effect 90 days after publication on the EASA website.


0.4. Purpose

This user guide is designed to be used by EASA Part 145 Maintenance Organisations and the Assigned inspector when implementing and checking:

 • the privileges and limitations to be associated to a line maintenance scope of approval;
 • the aircraft maintenance level that can be performed under its line maintenance scope of approval;
 • maintenance away from the approved location(s) as per 145.A.75.(c);
 • Availability of the B2 certifying staff.


0.5. Associated instructions

EASA has developed associated instructions (user guides, Forms, templates and work instructions), that detail specific matters, which have to be considered as an integral part of this procedure.

A complete listing of these documents, together with their applicability to the applicant/approval holder or NAA / QE / EASA, is addressed in the current revision of the Foreign Part 145 approvals – documentation Index”, FO.CAO.00136-XXX (XXX identifies the revision number). Documents which are applicable to both NAA/QE/EASA and Applicant/Approval holder are made available on the EASA Web site: http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/organisation-approvals/CAO-related-to-regulation-2042-2003-part-145.php.

Each time a cross reference is provided to another document or another chapter / paragraph of the same document, this reference is identified with grey text.


0.6. Communication.

All documents and correspondences between the Applicant, the overseeing authority and EASA shall be in the English language unless otherwise agreed by EASA.

0.3. Сфера застосування

Це Керівництво розповсюджується на схвалені за EASA Part 145 організації, основне місце діяльності яких знаходиться за межами держав членів Європейського союзу, США та Канади (далі за текстом – “іноземні організації Part 145”).

EASA є Компетентним органом для організацій з ТО як це визначено у Part 145.1 “Загальні положення” і тому є відповідальною за остаточне схвалення таких організацій. EASA також визначило процедури, які деталізують яким чином здійснюються подання заявки та схвалення за EASA Part 145.

Це Керівництво є доповненням до вимог Регламенту ЄС 2042/2003 Додатку II, Part-145 “із внесеними змінами” і не відміняє і не замінює інформацію, яка визначена цим документом.

Це керівництво набирає чинності через 90 днів після його публікації на вебсайті EASA.


0.4. Призначення

Це Керівництво розроблено для використання організаціями, схваленими за EASA Part 145, та призначеним інспектором під час впровадження та перевірки:

 • повноважень та обмежень, що мають бути пов'язані зі схваленим обсягом робіт з лінійного ТО;
 • рівня ТО повітряних суден, який може бути виконаний у відповідності до схваленого обсягу робіт з лінійного ТО;
 • ТО за межами схвалених баз відповідно до 145.A.75.(с);
 • наявності персоналу категорії B2, який засвідчує ТО.


0.5. Пов'язані інструкції

EASA розробило відповідні інструкції (керівництва, форми, зразки та робочі інструкції), що деталізують конкретні питання, які мають розглядатися в якості невід'ємної частини цієї процедури.

Повний перелік цих документів разом з їх сферою застосування до заявника/власника схвалення або NAA/QE/EASA, знаходиться в поточній редакції документа “Foreign Part 145 approvals – documentation Index”, FO.CAO.00136-XXX (де XXX - номер ревізії). Документи, які застосовні як до NAA/QE/EASA так і до заявника/власника схвалення, доступні на вебсайті EASA:http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/organisation-approvals/CAO-related-to-regulation-2042-2003-part-145.php.

Щоразу, коли є перехресне посилання на інший документ або інший розділ/параграф того ж самого документа, це посилання позначається сірим текстом.


0.6. Зв'язок

Ведення всіх документів та кореспонденції між Заявником, наглядовим органом та EASA має здійснюватися англійською мовою, якщо інше не погоджено з EASA.

Page 6 of 18 Сторінка 6 з 18

English (Original Text) Українською


1. Privileges and Limitations of Line Maintenance.1. Привілеї та обмеження лінійного ТО


Page 7 of 18 Сторінка 7 з 18

English (Original Text) Українською

1.1. Definition of Aircraft Line Maintenance Scope of Work.

The definition of aircraft line maintenance is provided in AMC.145.A.10, together with a list of activities which “may” be considered as line maintenance.

The word “may” is used because it is not possible to establish a provision giving a border line between line and base maintenance, having general applicability to all cases.


1.2. Organisation responsibilities.

Based on the above the organisation shall ensure before any intended maintenance event1 that the activity can be carried out under its line maintenance scope of approval (refers to AMC.145.A.10) and does not fall under chapter 1.5 of this user guide.

This assessment may need not to take place each time, but be based on already established MOE procedures (i.e. the fact that a daily check is a line maintenance task is obvious and do not need to be assessed each time).

Even if this assessment confirms that the activity is line maintenance, the organisation shall also verify if this activity requires other means than the ones already in use in a Line station (e.g.: use of a hangar, platforms, stands, etc..)

The following chapters provide a guidance on when and how to assess the maintenance activity.


1.3. When to Assess the Maintenance Activity.

The assessment to decide if any maintenance event falls within the definition of line or base maintenance, may be needed in two different moments/situations:

 • for an initial/change of approval, when evaluating the scope of work the Organisation is applying for;
 • for an already approved Part 145 Organisation, when evaluating if a maintenance requested by the customer (e.g.: a new SB requested by the customer, a defect rectification, a work package requested by the customer, etc.) falls within the approved line maintenance scope of work.


______________________________
1Maintenance event is intended to be the condition/period when an aircraft is under the responsibility of a Part 145 Organisation for the purpose of undergoing one or a series of maintenance tasks which is/are identified in a “clear work order” formally issued by the Customer Operator.

1.1. Визначення обсягу робіт лінійного ТО ПС

Визначення лінійного технічного обслуговування повітряних суден наведено у AMC.145.A.10 разом з переліком робіт, які "можуть" розглядатися у якості лінійного ТО.

Слово "може" (“may”) використовується, тому що неможливо встановити визначення, яке встановлює межу між лінійним і базовим ТО та має загальну застосовність до всіх випадків.


1.2. Обов’язки організації

На підставі вищезазначеного організація має забезпечити те, щоб до моменту, коли настане будь-яка передбачувана подія з ТО1, роботи могли бути виконані в межах її схваленого обсягу робіт з лінійного ТО (відноситься до AMC.145.A.10) і не підпадали під главу 1.5 цього Керівництва.

Проведення цієї оцінки може і не знадобитися кожного разу, але вона має ґрунтуватися на вже встановлених процедурах МОЕ (тобто, за фактом, очевидно, що щоденна перевірка ПС є завданням з лінійного ТО, яке не має оцінюватися кожного разу).

Навіть, якщо ця оцінка підтверджує, що конкретна діяльність (робота) є лінійним ТО, організація має також перевірити, чи вимагає ця діяльність (робота) інших засобів, крім тих, що вже використовуються на станції лінійного ТО (наприклад, використання ангара, платформ, стійок (стендів) і т.д.)

Наступні розділи забезпечують інструкції щодо того, коли і яким чином оцінювати діяльність (роботи) з ТО.


1.3. Коли проводиться оцінка діяльності з ТО

Необхідність проведення оцінки щодо вирішення того, чи підпадає яка-небудь подія з ТО під визначення лінійного або базового ТО, може виникнути у двох різних випадках/ситуаціях:

 • при первинному схваленні/зміні меж схвалення, коли оцінюється обсяг робіт, на який організація заявляється;
 • для вже схваленої організації Part 145, коли оцінюється, чи знаходиться технічне обслуговування, запит на виконання якого отримано від замовника (наприклад, новий SB (сервісний бюлетень) на вимогу замовника, усунення дефекту, комплекс робіт на вимогу замовника і т.д.), в межах схваленого обсягу робіт з лінійного ТО.


________________________
1Подія з ТО, яка призначена бути умовою/періодом, коли повітряне судно перебуває під відповідальністю організації Part 145 для проходження одного або серії завдань з ТО, що зазначені в "чіткому" замовленні на роботу (work order), яке офіційно видав експлуатант/замовник.

Page 8 of 18 Сторінка 8 з 18

English (Original Text) Українською

1.4. Assessment of the intended scope of work (initial/change of approval)

It is the responsibility of the Organisation to demonstrate to the competent authority that the intended scope of work may be carried out in a line maintenance environment, under their line maintenance scope of approval.

The main criteria for this assessment is to consider the level of maintenance to be carried out under the line maintenance scope of approval, where the following general criteria apply:

A. Trouble shooting, Defect Rectification, are those unscheduled tasks required for the daily operation of an Aircraft and not falling in chapter 1.5 below;
B. Minor scheduled line maintenance, are those scheduled tasks not exceeding the weekly check as specified in the aircraft maintenance programme;
C. Scheduled checks, are those scheduled tasks which exceed the weekly check (or equivalent as determined by the competent authority). In this case, the organization needs to analyze each of the routine tasks intended to be included in the line maintenance scope of work and identify a clear limit. This assessment needs to be performed having as reference the TCH data such as the aircraft maintenance planning document (MPD) and/or the Maintenance programme of a potential/reference Customer operator. The outcome of this exercise is to identify the intended limitation of the line maintenance scope of approval, in terms of scheduled maintenance checks. In particular, the following is expected:
1. Depending on the aircraft maintenance programme logic (i.e. MSG 2, MSG 3, etc.) a clear limitation to the line maintenance scope of work may be normally expressed in one of the following ways:
 • “up to and excluding X check” (i.e. X= 2A, 3A, etc.) for a maintenance programme/MPD, where letter checks are identified;
 • “up to and excluding “X FH /Y FC / Z calendar time”, for a maintenance programme/MDP, where progressive task intervals are defined in terms of FH/FC/calendar time (i.e. X=3000FH, Y=750 FC, Z=12 months, etc.);
2. the identified limit, to be indicated in the MOE 1.9, shall be such that all the related routine/scheduled tasks are excluding any of the tasks listed in Chapter 1.5 below;
3. a “decision making process” needs to be established in the MOE (normally chapter 2.28 production planning procedure) in order to assess:
 • the need to access the hangar (even if the activity is permitted under a line maintenance scope of approval), considering in particular the type of aircraft, the maintenance event type/complexity, the environmental and weather conditions;
 • any work order / work package received from the customer operator to ensure it may be fully performed under a line maintenance scope of approval, taking into account additional works to the original work package that may be added, leading out of the line maintenance scope of work, such as:

1.4. Оцінка очікуваного обсягу робіт (при первинному схваленні/зміні меж схвалення)

Відповідальністю Організації є продемонструвати компетентному органу, що очікуваний обсяг робіт може бути виконаний в рамках лінійного ТО, в межах її схваленого обсягу робіт з лінійного ТО.

Основним критерієм для такої оцінки є розгляд рівня ТО, що буде здійснюватися в межах схваленого обсягу робіт з лінійного ТО, де застосовуються наступні загальні критерії:

A. Пошук і усунення несправностей, усунення дефектів – такі позапланові завдання, які необхідні для повсякденної експлуатації повітряного судна, але які не підпадають під завдання, які зазначені нижче у розділі 1.5;
B. Незначне планове лінійне ТО – такі заплановані завдання, які не виходять за межі щотижневої перевірки ПС, як зазначено в програмі з ТО ПС;
C. Планові перевірки – такі заплановані завдання, які виходять за межі щотижневої перевірки ПС (або еквівалентної, як це визначено компетентним органом). У цьому випадку організація має проаналізувати кожен із типових завдань щодо їх включення у схвалений обсяг робіт з лінійного ТО та визначити чітке обмеження. Ця оцінка має бути виконана з посиланням на дані утримувача Сертифіката типу, такі як: документ з планування ТО повітряного судна (MPD) та/або Програма ТО з підтримки потенційного/конкретного експлуатанта/замовника. Результатом цієї роботи є визначення очікуваного обмеження схваленого обсягу робіт з лінійного ТО, з точки зору планових перевірок. Зокрема, передбачається наступне:
1. в залежності від логіки програми ТО повітряного судна (тобто MSG 2, MSG 3 і т.д.) чітке обмеження обсягу робіт з лінійного ТО може бути виражено одним з таких способів:
 • "до і виключаючи виконання X check" (тобто X=2А, 3А і т.д.) для програми ТО/MPD, де мають бути визначені літери, які позначають відповідні форми ТО/check;
 • "до і включаючи "X FH/Y FC/ Z календарний час", для програми ТО/MPD, де для завдань з ТО використовуються прогресивні інтервали, визначені в термінах FH/FC/календарний час (тобто X=3000FH, Y=750 FC, Z=12 місяців і т.д.);
Примітка: FH (Flight Hours) – льотні години; FC (Flight Cycles) – злітно-посадкові цикли.
2. визначене обмеження, що має бути зазначене у розділі 1.9 МОЕ, повинно бути таким, щоб всі відповідні типові/заплановані завдання не включали завдання, які зазначені нижче у розділі 1.5;
3. "процес прийняття рішень" повинен бути визначений у МОЕ (як правило, у розділі 2.28 "Процедура виробничого планування") для того, щоб оцінити:
 • необхідність доступу до ангару (навіть якщо виконання роботи дозволяється в межах схваленого обсягу робіт з лінійного ТО), враховуючи, зокрема, тип повітряного судна, тип події з ТО/складність, умови навколишнього середовища та метеорологічні умови;
 • будь-яке замовлення на роботу (work order)/комплекс робіт, отриманих від експлуатанта/замовника з метою того, щоб переконатися, що вони можуть бути повністю виконані в межах схваленого обсягу робіт з лінійного ТО, з урахуванням додаткових робіт (до вихідного комплексу робіт), виконання яких може виходити за межі схваленого обсягу робіт з лінійного ТО, таких як:
Page 9 of 18 Сторінка 9 з 18

English (Original Text) Українською
 • addition of previously deferred maintenance tasks;
 • Defects raising from the routine tasks (these defects are not known in advance, however the related risk in terms of number and level of defects need to be taken into account and estimated in advance);

Example of “decision making process” A 2A maintenance check on a B737 classic aircraft type is normally considered “line maintenance” when the routine tasks are assessed as per the manufacturer MPD/ operator MP. Therefore a Part 145 AMO may be approved to perform this check under a line maintenance scope if work. However a work order to perform the “2A check”, where the customer operator would request the performance of works in addition to the “2A” routine tasks, such as the addition of ADs, SBs, deferred tasks, will need to be carefully assessed by the Part 145 AMO with the use of the “decision making process”. This type of maintenance check may easily fall within the examples given in the following chapter 1.5 having the result to be considered as Base maintenance and being outside the organisation scope of work.

In such case, the outcome of the “decision making process”, may be for example:

 • the impossibility to accept such work order from the customer operator, being outside the scope of work of the Part 145 AMO, or;
 • to agree with the customer operator a revised work order, to remove the works which have been identified to be base maintenance tasks (e.g. removal of a S.B. which was requiring extensive disassembly and modification of flight controls, etc.).


1.5. Example of maintenance activity considered to be Base Maintenance.

When any of the following task is required to be carried out (regardless if contained in a scheduled maintenance check or arising from a defect rectification/AOG situation), a base maintenance scope of approval is needed to accomplish the following:

 • High number of different type of tasks to be carried out, even if taken singularly those tasks may still fall under the definition of line maintenance (i.e. a combination of routine task cards, non-routine task cards issued following defects discovered during the check, out of phase tasks, deferred items from previous maintenance, minor repairs, minor modifications, component replacement, etc.). Such case is clearly requiring a base maintenance production planning support and/or base maintenance release to service process (category C c/s supported by B1/B2 support staff) in order to ensure that all the maintenance ordered has been carried out before issuing the CRS;
 • Replacement of any major component where the related maintenance procedures clearly address the need of an hangar environment requiring special ground support equipment and/or structured production planning and/or complex and lengthy maintenance, such as for example a full landing gear change, change of two engines, etc.;
 • додавання раніше відкладених завдань з ТО;
 • дефекти, які виникають під час виконання типових завдань (ці дефекти не відомі заздалегідь, проте пов'язані з цим ризики з точки зору кількості та рівня дефектів повинні бути прийняті до уваги і оцінені заздалегідь);

Приклад "процесу прийняття рішень" Форма ТО 2А-check на класичному типі літака B737, зазвичай вважається "лінійним ТО", коли типові завдання оцінюються відповідно до програми планування ТО (MPD) виробника/програми експлуатанта. Тому схвалена за Part 145 організація з ТО може бути схвалена на виконання цієї форми ТО в межах обсягу робіт з лінійного ТО. Однак замовлення (work order) на виконання "2А-check", відповідно до якого експлуатант/замовник буде вимагати виконання робіт в додаток до виконання типових завдань "2А-check", таких як Директиви льотної придатності (AD), Сервісні бюлетені (SB), відкладені завдання, має бути ретельно оцінено схваленою за Part 145 організацією з використанням "процесу прийняття рішень". Цей тип форми ТО (check) може легко підпасти і до прикладів, які наведені у наступному розділі 1.5, і в такому випадку має розглядатися як базове ТО, що перебуває поза межами схваленого обсягу робіт організації.

У такому випадку, результатом «процесу прийняття рішень», наприклад, може бути:

 • неможливість прийняти таке замовлення на роботу (work order) від експлуатанта/замовника, у зв’язку з тим, що воно перебуває поза межами схваленого обсягу робіт організації Part 145, або;
 • узгодження з експлуатантом/замовником внесення змін до замовлення на роботу (work order), з метою видалення робіт, які були визначені як завдання базового ТО (наприклад, видалення SB, який вимагав великого обсягу робіт з розбирання і модифікації систем керування літака і т.д.).

1.5. Приклади робіт, які розглядаються як базове ТО

Будь-яке з наступних завдань (незалежно від того, міститься воно у запланованому ТО або виникає у зв’язку з усуненням дефекту/ситуації, коли ПС знаходиться на землі), має виконуватися в межах схваленого обсягу робіт з базового ТО:

 • Велика кількість різних типів завдань, навіть якщо вони можуть бути виконані окремо один від одного, все одно може підпадати під визначення базового ТО (тобто, поєднання типових технологічних карт, нетипових технологічних карт, які видані в результаті виявлених дефектів в ході виконання форми ТО/check; завдань, які знаходяться поза межами фазових; відкладених завдань з попереднього ТО; незначних ремонтів; незначних модифікацій; заміна компонентів і т.д.). Такий випадок безсумнівно вимагає виробничого планування та/або процесу допуску до експлуатації ПС, що притаманні базовому ТО (персоналу категорії C, що засвідчує ТО, та допоміжного персоналу категорій B1/B2), для гарантування того, щоб весь обсяг замовленого ТО був проведений до видачі CRS.
 • Заміна будь-якого основного компонента, де відповідні процедури ТО чітко визначають необхідність середовища в ангарі, яке вимагає спеціального наземного обладнання та/або структурованого планування виробництва та/або складного і довготривалого ТО, такого як, наприклад, повна зміна шасі, зміна двох двигунів, і т.д.
Page 10 of 18 Сторінка 10 з 18

English (Original Text) Українською
 • Any scheduled maintenance task (i.e. routine task from the MP) which requires extensive disassembly of the aircraft and/or extensive in depth inspection;
 • Major repairs and/or major modifications;
 • Trouble Shooting and/or Defect Rectification requiring special ground support usually relevant to base maintenance (e.g.: special equipment, structured production planning, complex and lengthy maintenance).
 • A scheduled maintenance event, which in the planning phase has been already identified as significant in terms of duration and/or man-hours (i.e. an A/C down time above 72 hours and/or four shifts whichever is less).
 • A work package requiring a complex team composition in terms of high Number & Categories (avionic, structure, cabin, NDT qualification and skills, ….) of staff involved per shift.
 • The management of the event by B1 and B2 support staff and the release by a C certifying staff.


Note: The organisation remains responsible to ensure that even if each individual work order is falling under the line maintenance activity, a maintenance event which is cumulating several of these work orders remains within the Line maintenance scope of activity.


1.6. Assessment of maintenance task by an already Approved Organisation

For an approved Part 145 Organisation, it remains its responsibility to assess if any maintenance requested by the customer falls within the approved line maintenance scope of work. This assessment is expected to be performed based on the “decision making process” described in the chapter 1.4 (paragraph C.3).

 • Будь-яке завдання планового ТО (наприклад, типове завдання з програми ТО), яке вимагає великого розбирання ПС та/або глибокої інспекції.
 • Значні ремонти та/або головні зміни.
 • Пошук і усунення несправностей, та/або усунення дефектів, що вимагає спеціального наземного забезпечення, як правило, відноситься до базового ТО (наприклад, спеціальне обладнання, структуроване планування виробництва, складне і довготривале технічне обслуговування).
 • Планова подія з ТО, яка знаходиться в стадії планування, була визначена як значна з точки зору тривалості та/або людино-годин (тобто час простою ПС складає більше 72 годин та/або чотири зміни, в залежності від того, що менше).
 • Комплекс робіт, який вимагає комплексного складу бригади з точки зору великої кількості та категорій персоналу, залученого в зміну (кваліфікація та навички з авіоніки, конструкції ПС, кабіни, неруйнівного контролю, ....).
 • Управління подією з ТО допоміжним персоналом категорій B1 і B2 та допуск до експлуатації ПС персоналом категорії С, який засвідчує ТО.

Примітка: організація несе відповідальність за забезпечення того, щоб навіть у разі, якщо кожне окреме замовлення на роботу (work order) підпадає під лінійне ТО, будь-яка подія з ТО, яка поєднана з деякими з цих замовлень на роботу, залишалася в межах обсягу робіт з лінійного ТО.


1.6. Оцінка завдання з ТО вже схваленою організацією

Для схваленої організації Part 145, залишається її відповідальністю проведення оцінки щодо визначення того, чи знаходиться будь-яке технічне обслуговування, запит на виконання якого отримано від замовника, в рамках схваленого обсягу робіт з лінійного ТО. Ця оцінка має бути виконана на основі «процесу прийняття рішень», що описаний у розділі 1.4 (пункт С.3).

Page 11 of 18 Сторінка 11 з 18

English (Original Text) Українською


2. Maintenance Away from the Approved Location(s) as per 145.A.75.(c).2. ТО за межами схвалених баз згідно 145.A.75.(c)


Page 12 of 18 Сторінка 12 з 18

English (Original Text) Українською

2.1. Definition and Applicability.

145.A.75.(c) allows a Part 145 AMO to “maintain any aircraft or any component for which it is approved at any location subject to the need for such maintenance arising either from the unserviceability of the aircraft or from the necessity of supporting occasional line maintenance, subject to the conditions specified in the exposition”.

The privilege to perform maintenance in a non-approved location is limited to the following cases:

 1. To support an unserviceable aircraft: It shall be understood that this privilege is intended to be used only for the final need of aircraft line maintenance in the case of an unexpected event (AOG requiring defect rectification). Therefore, any maintenance task performed in a non-approved location under Cxcomponents, B1-engines, B3-APUs, D1-specialised services ratings, are only acceptable if intended to return the aircraft back to service. With regards to Cx rating, this privilege is limited to those components that are not readily transportable (thrust reverser, radome, LDG strut, …).
 2. Occasional Line maintenance due to the need of supporting the A/C operation in a non-approved location for maintenance (i.e. one-time flight, short term or seasonal contract, flight schedule change, etc). The use of this privilege is limited to those cases where the Part 145 AMO has a maintenance contract with the EU customer operator requesting such maintenance outside the approved location.

When the EASA Part 145 AMO (or applicant) wishes to use this privilege, the MOE 1.9 (scope of work) shall make reference to the fact that the Organisation may perform works away from the approved locations, subject to the condition specified in MOE 2.24 (specific maintenance procedure).
The MOE 2.24 shall detail the applicability and conditions, based on the minimum requirements identified below.

Note: any aircraft maintenance performed within the EU territories must be exclusively released by Certifying Staff holding a valid EASA Part 66 license.

2.1. Визначення та застосовність

Відповідно до 145.A.75.(c) схваленій організації Part 145 дозволяється "здійснювати ТО будь-якого ПС або будь-якого компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, в будь-якому місці, якщо потреба в такому ТО виникне внаслідок непридатності ПС до експлуатації або через необхідність підтримання разового лінійного обслуговування відповідно до умов, зазначених в МОЕ".

Привілея щодо виконання ТО у несхваленому місці обмежується наступними випадками:

 1. Для підтримки непридатного до експлуатації ПС: Слід розуміти, що ця привілея призначена для використання тільки у разі крайньої необхідності виконання лінійного ТО ПС в результаті виникнення непередбачуваної події (ПС вимагає усунення дефекту для здійснення вильоту). Таким чином, будь-яке завдання з ТО, яке здійснюється у несхваленому місці згідно рейтингів Cх (компоненти), В1 (двигуни), В3 (ДСУ), D1 (спеціалізовані види ТО), є прийнятним тільки в тому випадку, якщо воно призначене для повернення придатності ПС до експлуатації. Що стосується рейтингу Cx, ця привілея обмежується тільки тими компонентами, які важко транспортувати (реверсивний пристрій, обтікач, стійка шасі, ...).
 2. Разове лінійне ТО у зв'язку з необхідністю приведення ПС у придатний до експлуатації стан у несхваленому для виконання ТО місці (тобто виконання одноразового польоту, короткостроковий або сезонний контракт, зміна розкладу рейсу і т.д.). Використання цієї привілеї обмежується тими випадками, коли схвалена організація Part 145 має договір на виконання ТО із експлуатантом/замовником з ЄС з вимогою щодо виконання такого ТО за межами схваленого місця (бази).

Коли схвалена організація EASA Part 145 (або заявник) бажає скористатися цією привілеєю, у розділі 1.9 МОЕ (схвалений обсяг робіт) повинно бути посилання на те, що Організація може виконувати роботи за межами схвалених місць, за умови, яка зазначається у розділі 2.24 МОЕ (конкретні процедури ТО). Розділ 2.24 МОЕ повинен деталізувати застосовність та умови на основі мінімальних вимог, які зазначені нижче.

Примітка: будь-яке ТО ПС, яке здійснюється в межах території ЄС, має бути засвідчено виключно персоналом, що має діючу ліцензію EASA Part 66.

Page 13 of 18 Сторінка 13 з 18

English (Original Text) Українською

2.2. Condition to be Specified in the Exposition.

2.2.1. Support an unserviceable aircraft.

The procedure, shall be based on the following criteria:

a) The Scope of work shall be limited to:
 • aircraft type or components or engines or NDT methods listed in the MOE 1.9 scope of work and;
 • maintenance activities strictly necessary to recover the aircraft unserviceability condition as limited by the MOE 1.9 maintenance level;
b) A process shall be in place, under the responsibility of the Quality Manager, to show:
 • how the Maintenance Manager ensures that the necessary facilities, certifying staff, tools, equipment, material, maintenance data will be made available as necessary and how the maintenance records will be managed;
 • the involvement of the Quality system and its approval for the work away from the approved location, based on a desktop review;
 • that the assigned inspector is notified of any such approval within 7 days. In addition, that a list of all the CRS issued under this procedure will be made available to EASA upon request;
c) The notification shall be formalized using a Form, to be enclosed in the MOE Part 5, including the following minimum information:
 • Aircraft type and registration number;
 • Location;
 • Description of the unserviceability of the aircraft and expected scope of maintenance;
 • Composition of the working Team (number and category of licenses);
 • Quality Manager signature.


2.2.2. Occasional Line Maintenance.

The procedure, shall be based on the following criteria:

a) Scope of work shall be limited to:
 • aircraft type listed in the MOE 1.9 scope of work and;
 • routine tasks up to and including weekly check (or MOE 1.9 maintenance level whichever is less);
 • trouble shooting & Defect rectification.
b) a process shall be in place, under the responsibility of the Quality Manager, to show:

2.2. Умова, яка має бути зазначена в МОЕ

2.2.1. Підтримка ПС, непридатного до експлуатації

Ця процедура, має базуватися на таких критеріях:

a) обсяг робіт має бути обмежений:
 • типами ПС або компонентів або двигунів або методами неруйнівного контролю (NDT), які зазначаються у розділі 1.9 МОЕ та;
 • роботами з ТО, які необхідні виключно для відновлення несправного стану ПС, що обмежені рівнем ТО згідно розділу 1.9 МОЕ;
b) має бути встановлений процес під відповідальністю Керівника з якості, для того щоб показати:
 • яким чином Керівник з ТО гарантує наявність необхідних засобів, персоналу, який засвідчує ТО, інструментів, обладнання, матеріалів і даних з ТО, у разі необхідності, а також яким чином будуть здійснюватися записи з ТО;
 • залученість системи якості та її схвалення на виконання робіт за межами схваленого місця, що базується на формальній перевірці;
 • що призначений інспектор отримує повідомлення про будь-яке таке схвалення протягом 7 днів. Крім того, що список всіх CRS, які видані в рамках виконання цієї процедури, будуть доступні для EASA за запитом;
c) повідомлення має бути оформлено використовуючи форму, що наводиться у частині 5 МОЕ, включаючи наступну мінімальну інформацію:
 • тип ПС і його реєстраційний номер;
 • місце (база) виконання ТО;
 • опис несправності ПС та очікуваний обсяг ТО;
 • склад робочої групи (кількість і категорії ліцензій);
 • підпис керівника з якості.


2.2.2. Разове (нерегулярне) лінійне ТО

Ця процедура, має базуватися на таких критеріях:

a) обсяг робіт має бути обмежений:
 • типами ПС, які зазначаються у розділі 1.9 МОЕ та;
 • типовими завданнями аж до щотижневої перевірки (або рівнем ТО, що зазначений у розділі 1.9 МОЕ, в залежності від того, що менше);
 • пошуком і усуненням несправностей, усуненням дефектів.
b) має бути встановлений процес під відповідальністю Керівника з якості, для того щоб показати:
Page 14 of 18 Сторінка 14 з 18

English (Original Text) Українською
 • how the Maintenance Manager ensures that the necessary facilities, certifying staff, tools, equipment, material, maintenance data will be made available as necessary and how the maintenance records will be managed;
 • The involvement of the Quality system and its approval for the occasional line maintenance, based on the following criteria:
Use of the non-approved location (consecutive calendar days) Approval
equal or less than 10 issued by the Quality manager based either on an on-site audit or a desktop review.
between 10 and 40 issued by the Quality manager based on an on-site audit.
Note: When the duration expected for the maintenance is more than 40 days, the approval of a new line station shall be requested to EASA, to be listed in the MOE 5.3 (list of line maintenance locations as per 145.A.75.(d)).
 • that a list of all the CRS issued under this procedure shall be made available to EASA upon request;
c) that, when the privilege is used for more than 10 days (second case in the table above), the assigned inspector is notified of such approval within 7 days from the date of the beginning of the operation; the notification shall be formalized using a Form, to be enclosed in the MOE Part 5, including the following minimum information:
 • Customer (s) operator requesting the occasional line maintenance;
 • Aircraft type(s);
 • Scope of the requested line maintenance;
 • Location;
 • Number and category of certifying staff assigned to support this activity;
 • Quality Manager signature.
d) The repetitive use of the privilege for the same customer at the same location is not permitted. In this case the approval of a new line station shall be requested to EASA.

The above mentioned procedure(s) related to the “Occasional Maintenance” are approved by the competent authority based upon the ability of the Quality System to deal adequately with the Part 145 requirements. This ability cannot be therefore demonstrated at the time of the initial approval. In any case this procedure cannot be detailed in the MOE and therefore approved by the competent before the first 2 year period has been completed.

 • яким чином Керівник з ТО гарантує наявність необхідних засобів, персоналу, який засвідчує ТО, інструментів, обладнання, матеріалів і даних з ТО, у разі необхідності, а також яким чином будуть здійснюватися записи з ТО;
 • залученість системи якості та її схвалення на виконання разового лінійного ТО, що базується на наступних критеріях:
Використання несхвалених місць (календарних днів поспіль) Схвалення
дорівнює або менше 10 надається Керівником з якості на основі виїзної або формальної перевірки.
між 10 та 40 надається Керівником з якості на основі виїзної перевірки.
Примітка: У разі якщо очікуваний термін виконання ТО перевищує 40 днів, то потрібен запит від EASA на схвалення лінійної станції, яку необхідно внести до переліку у розділі 5.3 МОЕ (перелік місць виконання лінійного ТО згідно 145.A.75.(d)).
 • що список всіх CRS, які видані в рамках виконання цієї процедури, будуть доступні для EASA за запитом;
c) у разі, якщо привілея застосовується на протязі більше 10 днів (другий випадок у таблиці вище), необхідно повідомити призначеного інспектора про таке схвалення протягом 7 днів з моменту початку робіт; повідомлення має бути оформлено використовуючи форму, що наводиться у частині 5 МОЕ, включаючи наступну мінімальну інформацію:
 • експлуатант/замовник здійснює замовлення на виконання разового ТО;
 • тип(и) ПС;
 • обсяг лінійного ТО, яке замовлено;
 • місце (база) виконання ТО;
 • кількість і категорія призначеного для виконання цих робіт персоналу, який засвідчує ТО;
 • підпис Керівника з якості.
d) повторне використання привілеї для одного й того замовника в одному й тому самому місці не допускається. У цьому випадку необхідно отримати від EASA схвалення нової лінійної станції.

Вищезазначена процедура, що пов'язана з "Разовим ТО", схвалюється Компетентним органом на основі здатності системи якості адекватно сприймати вимоги Part 145. Тому ця здатність не може бути продемонстрована під час первинного схвалення. У будь-якому випадку ця процедура не може бути докладно описана у МОЕ, відтак і схвалена компетентним органом до завершення першого 2-річного періоду.

Page 15 of 18 Сторінка 15 з 18

English (Original Text) Українською


3. Line station without a permanent cat. B2 staff3. Лінійна станція без постійного персоналу категорії B2


Page 16 of 18 Сторінка 16 з 18

English (Original Text) Українською

Part 145.A.30.(g) requires that any Part 145 Organisation maintaining aircraft, have, in the case of aircraft line maintenance, appropriate aircraft rated certifying staff qualified as category B1, B2, B3 as appropriate….”.

As a consequence, Foreign Part 145 AMOs shall demonstrate that appropriate aircraft rated B1 and B2 certifying staff are available, for each aircraft type intended to be included in the approved scope of work.


In general such staff shall be permanently available. However, when the organization is operating various line stations the following options could be accepted, provided the above requirement is at any time satisfied:


Option a) The line maintenance contract(s) in place (i.e. IATA SGHA-standard ground handling agreement), clearly specify that the contract(s) is/are limited to defect rectification not requiring B2 privileges to allow the aircraft release to service.
In this case the Part 145 Organisation does not need to provide any evidence that B2 certifying staff is permanently available at the line station for such a contract.


Option b) The line maintenance contract(s) in place do(es) not have limitations.
In this case, the situation needs to be evaluated depending on the volume of work performed at the Line Station (i.e. number and type of contracts in place, flight schedules, on-call maintenance, etc.), taking into account the probability of having a defect which can be only solved exercising the privileges of cat. B2 certifying staff. As a general criteria, it may be considered acceptable not to have a cat. B2 certifying staff permanently on site provided that he can be made available in case of need within a reasonable timeframe to support the operation (maximum travel time 2 hours)
Such B2 certifying staff can be either one of the AMO B2 certifying staff or a contracted “on call” B2 certifying staff from another Organisation. This B2 certifying staff could be sufficient to support more than one line station within the limits of AMC 145.A.30 (d) 1.
In this case, since the B2 certifying staff is going to sign on behalf of the contracting Part-145 organisation, he/she must be appropriately assessed and authorized (issued a certifying staff authorization). This is not necessary if the defect is rectified by the contracted Part-145 organisation under their own privileges.


The MOE shall have a procedure on how to deal with defects requiring B2 certifying staff.

Пункт 145.A.30.(g) вимагає, щоб будь-яка Організація Part 145, що здійснює ТО ПС, під час здійснення лінійного ТО ПС мала відповідний персонал, який засвідчує ТО, кваліфікований як категорії B1, B2, за необхідності ...

Як наслідок цього, іноземні організації Part 145 повинні продемонструвати, що вони мають відповідний персонал категорій B1 і B2, що засвідчує ТО, для кожного типу ПС, що буде включений у схвалений обсяг робіт.


Загалом такий персонал має бути наявний на постійній основі. Однак, якщо організація експлуатує різноманітні лінійні станції, наступні варіанти можуть бути прийняті, за умови, що зазначена вище вимога в будь-який час виконується:


Варіант a) В діючому(их) договорі(ах) на виконання лінійного ТО (тобто, у стандартній угоді на виконання ТО ПС/SGHA IATA) чітко зазначено, що договір(и) обмежений(і) виконанням робіт з усунення дефекту, які не вимагають привілеї B2 для передачі ПС до експлуатації.
У цьому випадку Організації Part 145 не потрібно для такого договору надавати доказів наявності на лінійній станції постійного персоналу категорії B2, що засвідчує ТО.


Варіант b) Діючий(чі) договір(ори) на виконання лінійного ТО не має(мають) обмежень.
У цьому випадку, ситуація повинна бути оцінена в залежності від обсягу виконаної роботи на лінійній станції (тобто, кількість і тип діючих контрактів, розклади рейсів, ТО у режимі чергування і т.д.), беручи до уваги ймовірність наявності дефекту, який може бути усунений тільки за наявності персоналу категорії B2, що засвідчує ТО. В якості загальних критеріїв, допускається не мати на місці постійного персоналу категорії B2, що засвідчує ТО, за умови, що цей персонал може бути доступний у разі необхідності протягом прийнятного періоду часу для забезпечення виконання роботи (максимальний час у дорозі 2 години).
Таким персоналом категорії B2, що засвідчує ТО, може бути як наявний у схваленій організації персонал, так і контрактний персонал "за викликом" з іншої організації. Такого персоналу категорії B2, що засвідчує ТО, може бути достатньо для підтримки більше ніж однієї лінійної станції в межах AMC 145.A.30 (d) 1.
В цьому випадку, якщо персонал категорії B2, що засвідчує ТО, збирається підписуватися від імені організації Part-145, з якою у нього укладений контракт, він повинен бути відповідним чином оцінений і авторизований (видається сертифікаційне повноваження на засвідчення ТО). Це не обов'язково, якщо дефект усувається організацією Part 145, з якою у нього укладений контракт, відповідно до власних привілей організації.


МОЕ повинно містити процедуру щодо того, яким чином усувати дефекти, які вимагають наявності персоналу категорії B2, який засвідчує ТО.

Page 17 of 18 Сторінка 17 з 18

English (Original Text) Українською

4. Records

The organisation shall review and archive in an exhaustive manner the relevant files resulting from the implementation of this procedure.


4. Записи

Організація повинна перевіряти і архівувати належним чином файли (записи, дані), які виникають в результаті виконання цієї процедури.

Page 18 of 18 Сторінка 18 з 18